Förbundets stöd till föreningar med anställd personal

Förbundets stöd till föreningarna är omfattande, till exempel skötsel av medlemsregister och uppbörd av avgifter, tillhandahållande av material, stöd från handläggare. För att bara nämna något.
De föreningar som har anställd personal har ett specifikt behov av stöd i arbetsgivarfrågor men också för att klara den omfattande administration som följer av att ha anställd personal. Hur omfattande behovet är varierar ofta kraftigt över tid, samtidigt som förbundets resurser är begränsade.
Förbundets stöd på det här området behöver därför regleras. Delar av stödet kan ges utan krav på motprestation från mottagaren, medan andra delar debiteras en avgift.

 

Basstöd (erhålls utan krav på motprestation)

 • Förbundet organiserar ett nätverk för styrelseledamöter med ett pågående personalansvar. Träffarna sker per video och schemaläggs till en träff per kvartal. Nätverket leds av organisationsombudsmannen eller annan på kansliet med arbetsgivarerfarenhet. Deltagandet är utan kostnad.
 • Om det i nätverket kommer fram mer samfällda önskemål om utbildning i specifika frågor sker sådana utbildningar via videomöten. Kostnader för sådana budgeteras för att möjliggöra att externa krafter anlitas.
 • Ett antal föreningar med anställd personal hanterar löneadministration via sitt lokala HSO. Andra har upphandlat den tjänsten och/eller har det integrerat i sin ekonomihantering. Förbundet kan bistå med själva upphandlingen men inte sköta själva tjänsten.
 • Tillhandahålla generella mallar för ett basutbud av policies och regler för anställd personal, baserade på de som förbundet har.
 • Stöd vid nyanställning och avveckling av personal

Utökat stöd (erbjuds mot avgift)

 • Anpassning av de generella mallarna till det konkreta fallet i den aktuella föreningen
 • Stöd inför specifika medarbetarsamtal och lönesamtal
 • Stöd inför och i samband med kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • Hantering av specifika personalproblem

Detta utökade stöd kan ges av personal från kansliet eller upphandlas externt.
Avgifterna behöver baseras på de erfarenheter som kommer när de tillämpas. Täckning av förbundets kostnader är en utgångpunkt men hänsyn behöver också tas till den enskilda föreningens betalningsförmåga.
Kansliet ges i uppdrag att anpassa nivåerna efter de erfarenheter som erhålls. AU hålls löpande informerad om omfattning och utfall.

Förslag till beslut

Att anta regelverk om stöd till föreningar med anställd personal:
Basstöd (erhålls utan krav på motprestation)

 • Förbundet erbjuder deltagande i ett nätverk för styrelseledamöter med ett pågående personalansvar.
 • Utbildning i specifika arbetsgivarfrågor för deltagare i nätverket.
 • Bistå med upphandling av löneadministration.
 • Tillhandahålla generella mallar för ett basutbud av policies och regler för anställd personal, baserade på de som förbundet har.
 • Stöd vid nyanställning och avveckling av personal

Utökat stöd (erbjuds mot avgift)

 • Anpassning av de generella mallarna till det konkreta fallet
 • Stöd inför specifika medarbetarsamtal och lönesamtal
 • Stöd inför och i samband med kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • Hantering av specifika personalproblem

Att             ge förbundskansliet i uppdrag att anpassa avgifterna efter de erfarenheter som erhålls

Att             hålla AU löpande informerad om de erfarenheter som erhålls

Att             kostnader för detta beaktas i budgetarbetet

 

För frågor vänligen kontakta Britt Bisell på mail; britt.bisell@astmaoallergiforbundet.se

Inbjudan till Regionala konferenser

Kom på en av de sex regionala förbundskonferenser som sker runt om i landet under november.

Under dagen får du veta mer om, och diskutera kring analysgruppens arbete med Framtidens medlemskap, men också om hur det går med regionaliseringen och med förberedelserna av nästa års kongress.

Konferenserna är en bra tillfälle att resonera med andra aktiva om motionsskrivning och nomineringar till förbundsstyrelse och fondstyrelse.

 

Program    

9.30          Fika

10.00        Konferensen startar

10.15          Regionalisering,

Framtidens medlemskap

11.45            Grupparbete

13.00           Lunch

14.00           Kongress 2019

14.15            Gruppdiskussioner

15.15            Fika

15.45           Aktuellt från förbundet

Allergismart

Fralla

Bra mat för alla

16.00            Avslutning

 

Datum och plats

10 nov   Sundsvall, Villa Marieberg Norrlidsgatan 5

10 nov   Nässjö, Skolgatan 15

17 nov,  Göteborg, Scandic Crown Polhemsgatan 3

17 nov,   Stockholm, plats meddelas senare

24 nov,  Skellefteå, Risbergsgatan 2

8 dec,    Hallsberg, församlingshemmet vid adventskyrkan i centrala Hallsberg

 

Träffen är gratis. Du får ersättning för resekostnader och måste du ta ledigt från jobbet för att delta kan du söka ersättning för förlorad arbetsförtjänst – men du måste göra det i förväg, i samband med anmälan.

 

Anmälan senast 2-3 veckor innan mötet 2018 till:

britt.bisell@astmaoallergiforbundet.se

 

Anmäl dig via mejl med namn, föreningsnamn, telefonnummer och om du har allergier eller andra anpassningsbehov vi behöver känna till.

Välkommen

PM samt Luftvägsrapporten 2017

19 april släppte Luftvägsregistret ett pressmeddelande där de presenterar sin årsrapport för 2017.

Här kan du ta del av pressmeddelandet.
Här kan du läsa årsrapporten.

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som ska fungera som ett stöd till vården för att förbättra kvaliteten i astma- och KOL-omhändertagandet, i såväl primärvård som i specialiserad vård. Omkring 483 000 registreringar på närmare 168 000 patienter har gjorts sedan starten våren 2013. Samtliga landsting/ regioner deltar i olika omfattning, idag är 920 vårdenheter anslutna till Luftvägsregistret.

 

Dags att nominera till förbundsstyrelsen

Till alla föreningsaktiva

 

Kongressen i maj 2019 närmar sig och redan nu börjar förberedelserna inför organisationens viktigaste demokratiska möte, nämligen kongressen.

 

Här kommer en Power Point-presentation från förbundets valberedning, där hittar du information om deras arbete, vem du kan kontakta och så vidare.

 

Mer information om kongressen 2019 kommer att komma på Föreningskonferensen i maj samt på länens årsmöten, i Föreningsbrev och på övrigt kommande träffar.

 

Ladda ner valberedningens presentation här

 

Två nya filmer om påverkansarbete

Vi vill önska alla föreningar och föreningsaktiva en trevlig sommar genom att förmedla två filmer som spelades in under seminariet Funktionsrätt på Föreningskonferensen i maj.

Filmerna ligger på Youtube och tanken är att framförallt aktiva inom förbundet ska kunna se filmerna, även de som inte var med på seminariet.

Så sprid gärna filmerna inom era föreningar/styrelser och använd er av det som sägs på filmerna i det lokala och regionala intressepolitiska föreningsarbetet.

Övrigt material och presentationer m.m. från Föreningskonferensen finns att läsa under fliken Organisation/Föreningskonferens.

 

Del 1. Inledande föreläsning av Juristen Ola Linder från Lagen som verktyg: https://www.youtube.com/watch?v=pcVHJ6xYVT0&feature=youtu.be

Del 2. Redovisning av Gruppdiskussionerna samt avslutande föreläsning av Ola Linder: https://www.youtube.com/watch?v=YBbWHl7lSV0&feature=youtu.be

Den första filmen är 15 minuter och den andra 17 minuter, så totalt landar det på 32 minuter.

Viktiga kampanjdagar och datum 2017

Här är några av årets viktiga kampanjdagar och datum att planera för redan nu.
• Allergidag 29 mars – Heldagskonferens om framtidens allergivård, i Stockholm
Läs mer: https://www.dagensmedicin.se/seminarier/allergidagen-2017/

• Internationella Astmadagen 2 maj – Tema: Motion för ett friskare liv.

• Föreningskonferens 13-14 maj, i Nynäshamn strax söder om Stockholm.
Inbjudan och mer info kommer i slutet av februari.

• Tobaksfria dagen 31 maj.

• Matallergiveckan – vecka 37, 11-17 september.

• Parfymfria veckan – vecka 45, 6-12 nov.

Enhetlig medlemsavgift

Påminnelse

Nu är medlemsavgiften densamma för alla medlemmar – oavsett förening

Kongressen i maj beslutade att nu blir medlemsavgiften densamma för alla medlemmar – oavsett var man bor och vilken förening man tillhör.

För 2017 är medlemsavgiften:

 • 200 kr för huvudmedlem
 • 50 kr för familjemedlem

Föreningen får i bidrag från förbundet 100 kr per huvudmedlem och 50 kr per familjemedlem.
Det är siffran på antalet medlemmar i föreningen vid årsskiftet som man räknar.

 

Allergifamiljedagar på Södergården 3-6 nov

Sprid vidare! Allergifamiljedagar 3-6 nov
Familjedagarna vänder sig till hela familjen och ger en unik möjlighet att möta andra i samma situation under en långhelg (torsdag-söndag) på förbundets allergianpassade anläggning Södergården utanför Åre.

Programmet har tagits fram tillsammans med Unga Allergiker och Ågrenska  som har lång erfarenhet av familjevistelser av samma karaktär. Under dagarna kommer barnen som har astma och allergi, syskonen samt föräldrarna att ha sina egna program, anpassade efter aktuella behov. Erfarenhetsutbyte varvas med föreläsningar och aktiviteter men även familjetid då man är tillsammans med sin egen familj och kan knyta kontakt med nya vänner. Programmet börjar torsdag kväll och avslutas efter lunch på söndagen. Det innehåller pedagogiska inslag och gruppaktiviteter.

Deltagande
Ungefär sju familjer kommer att erbjudas plats på Södergården.

Allergifamiljedagarna ger:
• Möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter
• Ger kunskap om astma och allergi och dess konsekvenser utifrån din och familjens frågeställningar
• Samtal, fritidsaktiviteter och andra anpassade aktiviteter
• Verktyg för att lättare hantera vardagen med egen kraft

Ansökan
Höstlovets familjedagar vänder sig till familjer med barn i grundskolan som har allergisjukdom.
Familjer som antagits till Familjestödsdagarna får komplettera med ett läkarintyg.
Ladda ner blankett (PDF)

Kostnad
Det kostar 3500 kr per familj, och då ingår resa (billigaste färdsättet till/från Södergården), boende, mat, utbildning och fritidsaktiviteter för hela familjen.

Skicka din ansökan till info@astmaoallergiforbundet.se  eller per post till
Astma- och Allergiförbundet, att: Bertil Orrby, Box 17069, 104 62 Stockholm.
Mejl: bertil.orrby@astmaoallergiforbundet.se

Sista dag för ansökan är 15 september.