Kongress 2022

På den här sidan samlar vi all viktig information som rör kongressen 2022. Sidan kommer uppdateras löpande.

Frågor och svar

När är kongressen?

Fredag 13 maj till söndag 15 maj 2022.

Vad händer på en kongress?

Kongressen är Astma- och Allergiförbundet högsta beslutande organ som genomförs vart tredje år. På en kongress samlas valda ombud från de olika läns- och regionföreningarna för att ta beslut om förbundets kommande verksamhet, prioriteringar och budget.

Ledamöter till förbundsstyrelsen väljs och de gångna årens verksamhet/ekonomi redogörs för och godkänns. Kongressen tar även ställning till motioner och förslag från föreningar, medlemmar och förbundsstyrelsen samt tar beslut om medlemsavgift, arvoden och ev. stadgeändringar.

Kongressen väljer även styrelserepresentanter till Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Vilka får komma på kongressen?

Läns- och regionföreningar väljer ombud till kongressen på sina respektive årsmöten det år kongressen hålls. Ombuden har yttrande- och rösträtt och är de som beslutar om verksamhetsplan, budget och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen.

Man kan även få delta som gäst utan att ha blivit vald som kongressombud, i mån av plats och då utan rösträtt.

Även förbundsstyrelsen, fondstyrelsen, valda revisorer, valberedningen, förbundskansliets personal samt representanter från Unga Allergiker medverkar.

Jag har långt att resa, kan jag komma redan på torsdagen?

Hotellboende för en natt extra kan beviljas för den som bor längre än två och en halv timme bort från orten där kongressen ska vara (utifrån SJ:s beräkning för resa med snabbtåg).

Men förutom avståndet måste det även finnas särskilda skäl för att en extra natt på hotell ska beviljas. Vid frågor eller behov av särskilda anpassningar krävs först att man kontaktar förbundet.

Kostar det att delta på en kongress?

Ja. Att anordna en kongress är resurskrävande och därför tas en kongressavgift ut per deltagare. Avgiften brukar ligga någonstans mellan 1500–2500 kr och i den avgiften ingår följande:

 • Resa tur och retur till kongressen
 • Boende på hotell
 • Mat och fika för hela kongresshelgen (inklusive finare middag och underhållning lördag kväll)
 • Mötesteknik och ev. handlingar, material m.m. på plats
 • Barnpassning på plats om behov av det finns

Förbundsstyrelsen beslutar om nivå på avgiften. Avgiften faktureras efter kongressen till den läns-/regionförening som ombudet/deltagaren tillhör (såvida man inte kommer överens om fakturering på annat sätt med förbundskansliets ekonomiavdelning).

Vad är en motion och vem får skicka in dessa?

En motion är ett förslag om vad Astma- och Allergiförbundet bör arbeta med under den kommande kongressperioden. Alla medlemmar, föreningar och nätverk kan skicka in en motion. Om en enskild medlem lämnar in en motion till förbundet har föreningen som medlemmen tillhör rätt att läsa och yttra sig till förbundsstyrelsen om förslaget.

När ska motioner senast skickas in?

Motioner ska ha kommit in till kansliet 3 januari (första vardagen efter 1 januari enligt stadgarna).

Skicka motionerna till: [email protected]

Vad händer efter att jag skickat in en motion?

Alla motioner kommer förbundsstyrelsen att ta ställning till och ge förslag på beslut till kongressen. Det finns tre beslutsförslag en motion kan få:

 • Bifall (Styrelsen säger ja till förslaget)
 • Avslag (Styrelsen säger nej till förslaget)
 • Anse motionen besvarad (Styrelsen förklarar hur de tänker och kan föreslå en annan lösning än den i motionen. Kan också vara att förbundet redan gör det motionären föreslagit)
Hur utses kongressombud?

Det är årsmötet för respektive länsförening/regionförening som utser vilka personer som ska företräda länet/regionen på kongressen. Länsföreningen/regionföreningen ska vid val av kongressombud sträva efter så bred representation som möjligt, så att så många som möjligt av de verksamma föreningarna blir representerade.

Vad styr hur många kongressombud en läns-/regionförening får?

Alla län/regioner får först ett fast kongressombud vardera. Sedan är det medlemsantalet i förbundet och respektive län/region som styr hur många kongressombud det blir samt dess fördelning. Ju fler medlemmar inom länet/regionen, desto fler kongressombud.

Fördelningen görs sedan efter samma princip som styr fördelningen i Sveriges riksdag och i många andra valsystem, den så kallade uddatalsmetoden. Mer information om hur det rent praktiskt går till finns på Valmyndighetens hemsida eller på Wikipedia.

När skickas alla handlingar och underlag ut?

Senast sex veckor före en kongress ska alla handlingar ha skickats ut till de som är valda kongressombud. Kongressen 2022 är den 13–15 maj vilket betyder att handlingarna kommer skickas ut senast 1-2 april.

Handlingar som skickas ut är:

 • Förslag till dagordning
 • Verksamhetsberättelser och revisionsberättelser för åren 2019–2021
 • Förslag från styrelsen
 • Inkomna motioner med förbundsstyrelsens utlåtanden
 • Valberedningens förslag
Hur nominerar man någon till förbundsstyrelsen, fondstyrelsen m.m.?

Kontakta valberedningen för att nominera eller för att få mer information. Antingen genom att mejla [email protected] eller genom att kontakta deras sammankallande Rolf Lindberg, 070 – 683 26 16.

Läs mer om valberedningen här

När är sista datum för att nominera någon till ett nationellt uppdrag?

1 februari 2022 ska en nominering senast ha inkommit till valberedningen.

Vad krävs för att kunna bli nominerad och vald till ett förtroendeuppdrag inom förbundet?

För mer information om hur valberedningen arbetar eller vad som krävs för att kunna bli vald, läs gärna den valberedningsinstruktion som förbundet tagit fram.

Vad krävs av styrelseledamöter?

1. Man måste vara påläst, dvs. att man läser möteshandlingarna inför möten.

2. Man måste hålla sig ajour med vad som händer.

3. Styrelsen representerar hela Sverige och ej regionala områden.

4. Man måste vara beredd på att ”backa upp” kansliet.

5. Man måste komma i tid till sammanträden.

6. Man måste meddela om man inte kan komma.

7. Samarbeta är ett nyckelord.

8. Man måste kunna resa i landet.

9. Man bör ha distans till sin egen (och familjens) sjukdom.

10. Man måste stå bakom gemensamt fattade beslut.

11. En sista viktig sak, ha koll på er mail så ni kan svara snabbt.

Publicerad den: 19 oktober 2021

Uppdaterad den: 19 maj 2022

Till toppen av sidan