Valberedningen inför kongressen

Till samtliga Astma- och Allergiföreningar

Valberedningens vill tacka de föreningar som redan kommit med förslag på nya ledamöter i förbundsstyrelsen respektive forskningsfonden. Intervjuer med föreslagna personer har nu påbörjats och vi arbetar nu vidare och räknar med att vara klara i början av 2019.

Vi tar tacksamt emot fler förslag från föreningarna.

OBS!
Vid varje kongress väljs samtliga ledamöter i styrelserna. Så nominera även dem ni vill ha återvalda och inte endast förslag på nya ledamöter!

 

Följande ledamöter har hittills meddelat att de inte ställer upp för återval:

Leif Henriksson, Emma Larsson, Birgitta Alstergren

 

 1. Vi vill att ni funderar på vilka kompetenser/erfarenheter som bör finnas i kommande förbundsstyrelse. Detta gäller även kommande styrelse för forskningsfonden. Berätta även för oss vilka ämnesområden ni tycker bör prioriteras.

 

 1. När det gäller namnförslag så är det en fördel om ni har möjlighet att förankra dessa även i länsföreningen/regionföreningen och kanske även i någon fler lokal förening och sända ett gemensamt förslag. Detta för att få en större kraft för er nominering. Givetvis ska den ni föreslår först ha tillfrågats av er.

 

 1. Tänk på att i en bra styrelse finns alla åldrar. Det är kompetensen som är viktig. Tänk även på den geografiska fördelningen.

 

Här finner ni blanketten för nomineringar.

Presentationen av oss i valberedningen finns på förbundets hemsida. Det går fint att kontakta oss både via mail och via telefon. Vi ser fram emot era synpunkter och förslag.

Vänliga hälsningar, Valberedningen

valberedning@astmaoallergiforbundet.se

 

Kontaktuppgifter:

Rolf Lindberg; mail: rll42an@gmail.com
Tel. 070 683 26 16

Ann-Margret Andersson mail: annmargret44.andersson@gmail.com
Tel. 073 821 70 18

Siv Pettersson mail: siv.skallerud@telia.com
Tel. 070 282 57 88

Eva Lundström mail: eva.lundstrom@live.se
Tel. 070 568 77 94

Lars Åstrand mail: lars.astrand1@comhem.se
Tel. 070 649 67 09

Här kan du ladda ner dokumentet i en pdf-fil

Värva medlemmar & vinn en påskmåltid

Påskmåltid att se se fram emot när ni värvar medlemmar fram till 31 december 2018. Nu pågår höstens medlemsvärvning för alla föreningar som vill delta. Ju fler man värvar desto högre antal värvar-poäng får man:

Nivå 1: Värva minst 5 medlemmar = 1 poäng

Nivå 2: Värva minst 10 medlemmar= 3 poäng

Nivå 3: Värva minst 20 medlemmar= 7 poäng

Ni får detta som premie:

Om ni får 1 poäng kommer ni kunna fakturera förbundet för en påskmåltid värd upp till 1 000 kronor.

Vid 3 poäng kan vi fakturera förbundet en påskmiddag för 3 000 kronor. Och om ni får 7 poäng kan ni fakturera för en påskmiddag värd 7 000 kronor.

Efter årsskiftet 2018/2019 sammanställer vi och räknar poäng för respektive värvare.

För att lämna in uppgifter kring medlemsvärvningen gör följande:
Maila fullständiga uppgifter om den nya medlemmen och eventuella familjemedlemmar;
personnummer, namn, e-post, adress samt mobilnummer till medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se 

Värvaren måste även ange sitt namn och medlemsnummer.

Värvaren får bjuda styrelsen eller andra föreningsaktiva på en påskmåltid på lokal, som faktureras förbundet. Ingen alkohol får förekomma på faktura till förbundet. Förbundet betalar upp till värvarens poäng/kronor. Eventuellt överskjutande belopp ersätts ej av förbundet.

Värvaren meddelas per mail till info@ om antalet värvade medlemmar och belopp.

 

 

 

Förbundets stöd till föreningar med anställd personal

Förbundets stöd till föreningarna är omfattande, till exempel skötsel av medlemsregister och uppbörd av avgifter, tillhandahållande av material, stöd från handläggare. För att bara nämna något.
De föreningar som har anställd personal har ett specifikt behov av stöd i arbetsgivarfrågor men också för att klara den omfattande administration som följer av att ha anställd personal. Hur omfattande behovet är varierar ofta kraftigt över tid, samtidigt som förbundets resurser är begränsade.
Förbundets stöd på det här området behöver därför regleras. Delar av stödet kan ges utan krav på motprestation från mottagaren, medan andra delar debiteras en avgift.

 

Basstöd (erhålls utan krav på motprestation)

 • Förbundet organiserar ett nätverk för styrelseledamöter med ett pågående personalansvar. Träffarna sker per video och schemaläggs till en träff per kvartal. Nätverket leds av organisationsombudsmannen eller annan på kansliet med arbetsgivarerfarenhet. Deltagandet är utan kostnad.
 • Om det i nätverket kommer fram mer samfällda önskemål om utbildning i specifika frågor sker sådana utbildningar via videomöten. Kostnader för sådana budgeteras för att möjliggöra att externa krafter anlitas.
 • Ett antal föreningar med anställd personal hanterar löneadministration via sitt lokala HSO. Andra har upphandlat den tjänsten och/eller har det integrerat i sin ekonomihantering. Förbundet kan bistå med själva upphandlingen men inte sköta själva tjänsten.
 • Tillhandahålla generella mallar för ett basutbud av policies och regler för anställd personal, baserade på de som förbundet har.
 • Stöd vid nyanställning och avveckling av personal

Utökat stöd (erbjuds mot avgift)

 • Anpassning av de generella mallarna till det konkreta fallet i den aktuella föreningen
 • Stöd inför specifika medarbetarsamtal och lönesamtal
 • Stöd inför och i samband med kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • Hantering av specifika personalproblem

Detta utökade stöd kan ges av personal från kansliet eller upphandlas externt.
Avgifterna behöver baseras på de erfarenheter som kommer när de tillämpas. Täckning av förbundets kostnader är en utgångpunkt men hänsyn behöver också tas till den enskilda föreningens betalningsförmåga.
Kansliet ges i uppdrag att anpassa nivåerna efter de erfarenheter som erhålls. AU hålls löpande informerad om omfattning och utfall.

Förslag till beslut

Att anta regelverk om stöd till föreningar med anställd personal:
Basstöd (erhålls utan krav på motprestation)

 • Förbundet erbjuder deltagande i ett nätverk för styrelseledamöter med ett pågående personalansvar.
 • Utbildning i specifika arbetsgivarfrågor för deltagare i nätverket.
 • Bistå med upphandling av löneadministration.
 • Tillhandahålla generella mallar för ett basutbud av policies och regler för anställd personal, baserade på de som förbundet har.
 • Stöd vid nyanställning och avveckling av personal

Utökat stöd (erbjuds mot avgift)

 • Anpassning av de generella mallarna till det konkreta fallet
 • Stöd inför specifika medarbetarsamtal och lönesamtal
 • Stöd inför och i samband med kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • Hantering av specifika personalproblem

Att             ge förbundskansliet i uppdrag att anpassa avgifterna efter de erfarenheter som erhålls

Att             hålla AU löpande informerad om de erfarenheter som erhålls

Att             kostnader för detta beaktas i budgetarbetet

 

För frågor vänligen kontakta Britt Bisell på mail; britt.bisell@astmaoallergiforbundet.se

Inbjudan till Regionala konferenser

Kom på en av de sex regionala förbundskonferenser som sker runt om i landet under november.

Under dagen får du veta mer om, och diskutera kring analysgruppens arbete med Framtidens medlemskap, men också om hur det går med regionaliseringen och med förberedelserna av nästa års kongress.

Konferenserna är en bra tillfälle att resonera med andra aktiva om motionsskrivning och nomineringar till förbundsstyrelse och fondstyrelse.

 

Program    

9.30          Fika

10.00        Konferensen startar

10.15          Regionalisering,

Framtidens medlemskap

11.45            Grupparbete

13.00           Lunch

14.00           Kongress 2019

14.15            Gruppdiskussioner

15.15            Fika

15.45           Aktuellt från förbundet

Allergismart

Fralla

Bra mat för alla

16.00            Avslutning

 

Datum och plats

10 nov   Sundsvall, Villa Marieberg Norrlidsgatan 5

10 nov   Nässjö, Skolgatan 15

17 nov,  Göteborg, Scandic Crown Polhemsgatan 3

17 nov,   Stockholm, lokal meddelas inom kort.

24 nov,  Skellefteå, Risbergsgatan 2

8 dec,    Hallsberg, församlingshemmet vid adventskyrkan i centrala Hallsberg

 

Träffen är gratis. Du får ersättning för resekostnader och måste du ta ledigt från jobbet för att delta kan du söka ersättning för förlorad arbetsförtjänst – men du måste göra det i förväg, i samband med anmälan.

 

Anmälan senast 2-3 veckor innan mötet 2018 till:

britt.bisell@astmaoallergiforbundet.se

 

Anmäl dig via mejl med namn, föreningsnamn, telefonnummer och om du har allergier eller andra anpassningsbehov vi behöver känna till.

Välkommen

PM samt Luftvägsrapporten 2017

19 april släppte Luftvägsregistret ett pressmeddelande där de presenterar sin årsrapport för 2017.

Här kan du ta del av pressmeddelandet.
Här kan du läsa årsrapporten.

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som ska fungera som ett stöd till vården för att förbättra kvaliteten i astma- och KOL-omhändertagandet, i såväl primärvård som i specialiserad vård. Omkring 483 000 registreringar på närmare 168 000 patienter har gjorts sedan starten våren 2013. Samtliga landsting/ regioner deltar i olika omfattning, idag är 920 vårdenheter anslutna till Luftvägsregistret.

 

Dags att nominera till förbundsstyrelsen

Till alla föreningsaktiva

 

Kongressen i maj 2019 närmar sig och redan nu börjar förberedelserna inför organisationens viktigaste demokratiska möte, nämligen kongressen.

 

Här kommer en Power Point-presentation från förbundets valberedning, där hittar du information om deras arbete, vem du kan kontakta och så vidare.

 

Mer information om kongressen 2019 kommer att komma på Föreningskonferensen i maj samt på länens årsmöten, i Föreningsbrev och på övrigt kommande träffar.

 

Ladda ner valberedningens presentation här

 

Två nya filmer om påverkansarbete

Vi vill önska alla föreningar och föreningsaktiva en trevlig sommar genom att förmedla två filmer som spelades in under seminariet Funktionsrätt på Föreningskonferensen i maj.

Filmerna ligger på Youtube och tanken är att framförallt aktiva inom förbundet ska kunna se filmerna, även de som inte var med på seminariet.

Så sprid gärna filmerna inom era föreningar/styrelser och använd er av det som sägs på filmerna i det lokala och regionala intressepolitiska föreningsarbetet.

Övrigt material och presentationer m.m. från Föreningskonferensen finns att läsa under fliken Organisation/Föreningskonferens.

 

Del 1. Inledande föreläsning av Juristen Ola Linder från Lagen som verktyg: https://www.youtube.com/watch?v=pcVHJ6xYVT0&feature=youtu.be

Del 2. Redovisning av Gruppdiskussionerna samt avslutande föreläsning av Ola Linder: https://www.youtube.com/watch?v=YBbWHl7lSV0&feature=youtu.be

Den första filmen är 15 minuter och den andra 17 minuter, så totalt landar det på 32 minuter.

Viktiga kampanjdagar och datum 2017

Här är några av årets viktiga kampanjdagar och datum att planera för redan nu.
• Allergidag 29 mars – Heldagskonferens om framtidens allergivård, i Stockholm
Läs mer: https://www.dagensmedicin.se/seminarier/allergidagen-2017/

• Internationella Astmadagen 2 maj – Tema: Motion för ett friskare liv.

• Föreningskonferens 13-14 maj, i Nynäshamn strax söder om Stockholm.
Inbjudan och mer info kommer i slutet av februari.

• Tobaksfria dagen 31 maj.

• Matallergiveckan – vecka 37, 11-17 september.

• Parfymfria veckan – vecka 45, 6-12 nov.

Vad avgör en förenings medlemsantal

Vad avgör en förenings medlemsantal?

I det här blogginlägget försöker jag lista några saker som avgör en lokalförenings medlemsantal, alltså vad som får medlemsantalet att öka eller minska under året. Det bygger på erfarenheter samlade av mig själv och Bertil Orrby under årens lopp som anställda och aktiva inom den ideella sektorn.

Bra verksamhet ger fler medlemmar
Rent generellt finns ett samband mellan en aktiv förening som bedriver bra verksamhet och ett ökat medlemsantal. Bedriver man dessutom verksamhet för barnfamiljer så ökar antalet potentiella (familje)medlemmar i föreningen.

Vad som sen räknas som bra verksamhet är inte lika självklart. Det korta svaret är att bra verksamhet är verksamhet som är efterfrågad och sker på medlemmarnas eller deltagarnas villkor. Om det sen handlar om föreläsningar, läger/utflykter, stödverksamhet eller påverkansarbete spelar måhända mindre roll så länge som medlemmarna upplever att föreningen gör bra saker.

Likaså om föreningen sjunker i antal aktiviteter och får en mindre aktiv styrelse så sjunker också medlemsantalet. Ofta sker ökningen eller minskningen med en viss eftersläpning. Eftersom medlemskapet betalas per år så dröjer det ofta innan förändringar slår igenom på medlemsantalet.

Den enes död – den andres bröd?
En förening som får medlemmar från en annan nedlagd förening ökar kraftigt det året men minskar ofta året efter, cirka 20-25 % går ur när den lokala föreningen inte finns kvar. En del medlemmar går även ur omedelbart. Att lägga ner en förening kostar därför nästan alltid medlemmar. Den lokala prägeln spelar stor roll för att medlemmar ska känna sig motiverade att vara medlemmar, oavsett hur mycket eller lite föreningen är aktiv lokalt. Däremot så leder en nystart av en förening nästan alltid till ett ökat medlemsantal. Nya krafter kliver in som aktiva med ett nytt socialt nätverk och kanske att medlemsantalet länge har sjunkit ner till ett minimum (om föreningen varit inaktiv under lång tid).

Värvning ger fler medlemmar – på sikt
En förening som värvar mycket har också stor omsättning av medlemmar, men även om det kan röra sig en hel del mellan enskilda år, brukar föreningar som värvar och har bra verksamhet öka sitt medlemsantal på lång sikt, alltså innan man började med sin värvning eller sin verksamhet.

Stabilt medlemsantal inte alltid positivt
Det stabilaste medlemsantalet har de föreningar som är vilande eller inte bedriver någon verksamhet alls. Där har medlemsantalet sjunkit, eller sjunker långsamt, ned till en minsta kritisk nivå. Det är de trognaste som är kvar och det är sällan som nya kommer in. Medlemmarna är ofta med för att få ta del av förmåner som riksförbundet tillhandahåller, t.ex. tidningen Allergia, matallergikortet eller telefonrådgivning.

Stora föreningar – stora utmaningar
Generellt brukar det vara så att ju större förening och ju större värvningsverksamhet desto större är också omsättningen av medlemmar. Med andra ord, ju fler medlemmar man har eller skaffar sig desto fler måste man också värva varje år för att upprätthålla sitt uppnådda medlemsantal.

Det betyder till exempel att storstadsföreningar eller sammanslagna föreningar med stort upptagningsområde visserligen har fler medlemmar eller potentiellt fler personer som de kan värva, men samtidigt har de en utmaning i att skapa kontakt med och en relation till sina medlemmar som gör att de vill stanna kvar. Dessutom blir det svårare att anordna lokal verksamhet ju större geografiskt område man ska täcka in.

Kommer du på fler möjliga orsaker till vad som avgör en förenings medlemsantal, mejla gärna mig i så fall niklas.olin@astmaoallergiforbundet.se

/Niklas Olin